Login

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Paintball Sport Neratovice, Kojetická 1206, 277 11 Neratovice, IČ: 49517660, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 5924 (dále jen Pořadatel) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP") pro upřesnění právních vztahů mezi majitelem koupené karty USC a Paintball Sport Neratovice.

Prodej vstupenek (startovních karet) online a na sportovních akcích zajišťuje společnost CARS a CARE s.r.o., Jaurisova 525/4, Praha 4, IČ: 02620472, CZ02620472.


 

  1. Definice pojmů

Majitel Vstupenky/Účastník

Majitel Karty Universal Sport Challenge (dále jen USC) je osoba, která si zakoupila Kartu USC prostřednictvím Služby na webové stránce na doméně www.universalsport.eu

Club Universal Sport Challenge

Majitel Karty USC automaticky se stává členem Clubu Universal Sport Challenge (dále USC). Členství v Clubu USC

Služba

Jde o samostatný prodejní elektronický způsob objednávání, prodeje a distribuce Karet USC

Událost

Událost je veřejná společenská akce sportovního charakteru, na kterou se prostřednictvím Služby prodávají Karty USC, a kterou organizuje a/nebo pořádá Pořadatel.

Pořadatel

Pořadatel je subjekt, organizace nebo zařízení pořádající, provozující nebo organizující akce, resp. zprostředkovávající jejich řízení (např. Sportovní akce), a který zajišťuje i prodej a distribuci Karet USC.

Karta USC

Karta je potvrzení umožňující jejímu majiteli (dále Účastník) za jednorázovou platbu vstup na Akci, na kterou byla zakoupena. Karta je platná pouze na Akci, na kterou byla zakoupena, není možné ji použít na vstup na jinou Událost. Kartu USC lze použit k získání slev na služby a nakup zboží u smluvních partnerů. Seznam smluvních partnerů na stránkách www. Aktuální ceny Karet USC jsou zveřejněny na internetové stránce www.universalsport.eu

Doručení karty

Karta bude předána majiteli v den prvního závodu nebo s předstihem, formou osobního odběru na adrese , po předchozí domluvě.

  1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upřesňují používání Služby a definují smluvní vztahy mezi Paintball Sport Neratovice a Majitelem Karty USC.

2.1 Pořadatel přijímá od zájemců finanční prostředky odpovídající kupní ceně Karty USC. Uhrazením ceny Vstupenky prostřednictvím webové stránky www.universalsport.eu vstupuje Majitel Karty USC do právního vztahu přímo s konkrétním Pořadatelem vybrané akce.

2.2 Informace o změně nebo zrušení akce může být zveřejněna na www.sportpomaha.org/universal. Odpovědnost za zveřejnění o změně nebo zrušení Akce má Pořadatel.

  1. Objednání a platba za Karty USC

3.1 Karty USC je možné zakoupit přes Službu, která se nachází na webové stránce na doméně www.urbanchallenge.cz, nebo v den konání akce přímo na místě akce a to nejpozději 2 hodiny před zahájením akce.

3.2 Zájemci mohou využívat Službu následovně na stránkách: www.sportpomaha.org/universal/registrace/ 

3.3 Platba za Kartu USC je možná prostřednictvím platebních systémů

- Bankovním převodem 

- V hotovosti při osobním odběru (dle předchozí domluvy)

3.4 Maximální počet Karet USC, které je možné zakoupit na jednoho zákazníka, není omezen.

3.5 Minimální počet Karet USC, které je možné zakoupit je jedna.

  1. Práva a povinnosti Majitele Karty

4.1 Majitel Karty USC, který koupí Kartu USC vstupuje do smluvního vztahu s Paintball Sport Neratovice.

4.2 Majitel Karty USC je oprávněn použít Kartu USC na vstup na Akci, na kterou byla zakoupena.

4.3 Majitel Karty USC je povinen na vyzvání Pořadatele předložit platný průkaz totožnosti.

4.4 Majitel Karty USC je povinen zkontrolovat si Kartu a údaje na ní ihned po převzetí.

  1. Reklamační Řád

5.1 Po zakoupení karty - startovního lístku není možné od smlouvy s pořadatelem odstoupit a žádat vrácení startovného. Pořadatel nebude akceptovat vrácení již zaplaceného startovného na akci, která se bude konat. Rovněž není možné žádat vrácení startovného, pokud majitel vstupenku nevyužije.

5.2 Převod registrace na jinou osobu je možný nejpozději týden před Akcí a za správní poplatek 50,-Kč, který bude připsán na účet Pořadatele.

  1. Ochrana Osobních Údajů

6.1 Společnost Paintball Sport Neratovice v souladu s ustanoveními 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), získává a zpracovává osobní údaje Majitelů vstupenek především v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní / emailový kontakt, datum narození, a to pro účely správy závazkových právních vztahů, které vznikají uzavřením smlouvy, mezi Majitelem Karet USC a Pořadatelem Akcí v souvislosti s koupí Karet USC, a dále pro účely evidence činnosti jednotlivých Pořadatelů Akcí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

6.2 Zakoupením Karty USC uděluje Majitel Karty USC ve smyslu ust. § 5 zákona o ochraně osobních údajů společnosti Paintball Sport Neratovice souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pro výše uvedený účel. Práva Majitele karty USC dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány.

6.3 Společnost Paintball Sport Neratovice se zavazuje, že získané osobní údaje v souladu s ustanoveními § 13 a násl. zákona o ochraně osobních údajů bude chránit před náhodným, jakož i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami jejich zpracovávání.

6.4 Společnost Paintball Sport Neratovice se zároveň zavazuje v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích.

Zakoupením Karty USC vyjadřuje Majitel Karty souhlas s Obchodními podmínkami prodejní sítě Paintball Sport Neratovice. (www.universalsport.eu) 

  1. Pravidla pro účast v závodech a bezpečnost závodníků

7.1. Událost/závod Universal Spot Challenge je souhrn 20 časově rozdělených závodů/disciplín pro dospěle nebo 10 pro děti a rodiny.

7.2 Závodů Universal Sport Challenge se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje, a která je starší 6 let. Osoba mladší 18 let věku a starší 6 let se Události může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

7.3 Účastník se zavazuje podepsat prohlášení (revers) o právní odpovědnosti při újmě na zdraví. Bez tohoto dokumentu nelze startovat. Účastník dále prohlašuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti Události a je schopen Událost bez újmy na svém zdravotním stavu absolvovat.

7.4 Účastník prohlašuje, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky.

7.5 Účastník nesmí na závod přijít v nebo s jakýmkoliv vybavením, které by mohlo být nebezpečné pro ostatní účastníky akce, diváky či pro samotného účastníka. V případě, že účastník má pochybnost o bezpečnosti jeho vybavení, je povinen o této skutečnosti informovat organizátora, který vybavení povolí nebo zakáže, a to písemnou formou. V případě, že Pořadatel povolení z jakéhokoliv důvodu neudělí nebo zakáže, je Účastník povinen si vzít jiné, nezávadné, vybavení.

7.6 Všechny škody, které způsobí Účastník sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši a na vlastní náklady.

7.7 Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem Události. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny Pořadatele Události a těmito organizačními opatřeními. Pořadatel má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků. Pořadatel má též právo účastníka vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pravidly Události. Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze osoba řádně zmocněná nebo určená Pořadatelem (zejména a nikoliv výlučně to mohou být členové zdravotnického týmu, týmu první pomoci, členové ochranky, dobrovolníci, Pořadatel Události na místě konání akce či samotný Pořadatel).

7.8 Pokud účastník získá před startem na jednotlivých závodech čip určený k měření jeho času, účastník je povinen tento čip po doběhnutí závodu vrátit organizátorovi. V případě ztráty čipu či jeho poškození je účastník povinen zaplatit organizátorovi 500,- Kč, a to na místě, či převodem na účet Pořadatele.

7.9. V případě, že se účastník rozhodne na místě změnit svoji registraci. Tak za každou provedenou změnu bude účastníkovi účtován poplatek 100 Kč.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1  Zakoupením Karty USC vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s těmito Všeobecnými Obchodními Podmínkami.

8.2 Práva a povinnosti stran neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky – zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

V Praze dne 1. 8. 2017

Paintball Sport Neratovice

AKTUÁLNĚ

HOME
Info o projektu
 /
přihláška, prohlášení účastníka
 stranka-prihlaska-4
Slevy, extra výhody
 stranka-klub-usc-extra-vyhody-15
Foto a video
 stranka-foto-a-video-42
Facebook Universalsport

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign